சந்தேகம்..


doubt
சந்தேகம் எனும் மன நோயை தவிர்க்க 3-வழிகள்.

1. தேவை இல்லமல் சந்தேகபடுவதை தவிர்ததல் (Avoid Unnecessary Doubts).

2. மற்றவர் சந்தேகப்படும் படி செயல்(Activities) அமையாமல் பார்த்துகொள்வது.

3. எதையிம் துருவி துருவி ஆராயமல் இருப்பது (Unnecessary Analysis).

Advertisements