உட்காராதே -“குந்த” பழகிகொள்..!!

sit-vs-squat

இன்று எழுப்படும் கட்டிடங்களில் “குந்தும் முறை” கழிவறை இருக்கிறதோ இல்லையோ அமர்ந்து அசுத்தபடுத்டும் கழிவறை இல்லாமல் வீடு கட்டுவதில்லை பெரும்பாலும்.
என்னடானு கேட்டால் “FASHION” என்கிறார்கள் .

அறிவியல் ரீதியாக நடந்திருக்கும் ஆராய்ய்ச்சி முடிவு சொல்கிறது, மனிதன் தனது கழிவுகள் வெளியேற்றம் செய்யும் பொழுது அவன் அமர்ந்த முறையில், அதாவது மேற்கத்திய கழிவறைகளில் உட்கார்ந்து போகும் முறை தவறானது மற்று பல நோய்களை ஏற்படுத்த முக்கிய காரணமாக் இருக்கும் என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

சரி அதாவது போகட்டும் நம்ம ஊரில் என்ன பண்றானுங்க.. நாமலும் இந்த சமுகத்தில் வளர்ந்தவன் என்று காட்ட கழிவறைகளை கூட மாற்றி விடுகின்றனர். அதிலும் சிலர் இந்த மேற்கத்திய கழிவறைகளை எவ்வாறு உபயோகம் செய்வது தெரியாமல், கேட்பதற்கு வெட்குண்டு சிலர் கழிவறையில் உட்கார்ந்து போகமால், எப்படி நம்ம பாரம்பரிய கழிவுகளை அகற்ற குந்தி போவதுமாதிரி அதன் மேல் உட்கார்ந்து போகின்றனர். மேற்கத்திய கழிவறை முறைகளை பயன்படுத்தினால் சுகாதரதிர்க்கு கேடு, அதிலும் அதை தவறாக பயன்படுத்தினால் உயிருக்கு கேடு என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றன பலர்.

ஆய்வறிக்கை ஆங்கிலத்தில்..

The current toilet seat is a comparatively new invention. It was developed in the Industrial revolution by people who thought it was more ‘dignified’ to sit on a ‘throne’ than the way the natives did. However, many doctors at the time were worried about this causing health problems because it went against nature. But in Victorian England where even table legs were covered with long table-cloths because they suggested legs (which were called only “limbs”) it was considered very improper to discuss such things.

If you have ever felt, as many, many people do, that after you have evacuated, there is still something left, here is the reason:

The anal canal is UNSTRAIGHTENED when seated (அமரும் கழிவறைகள்) . Bowel evacuation when seated results frequently in OBSTRUCTIVE CONSTIPATION…Adopt a relaxed, FULL SQUAT POSTURE and the anal canal STRAIGHTENS..
Oncologists have observed that 80% of colon cancers occur in the caecum and the sigmoid colon, the two areas that are not fully evacuated in the sitting posture. This causes fecal stagnation and probably explains why colon cancer is the second leading cause of cancer deaths in the United States. In traditional Asian and African cultures where squatting is the norm, colon cancer is virtually unknown!

Another serious condition caused by sitting to evacuate instead of squatting is the leakage of wastes into the small intestine. This affects the ileo-caecal valve, which is considered by modern medicine to be inherently flawed because it is so often leaking. Ask a kinesiologist and they will most likely tell you that the ileo-caecal correction is one of the most common corrections that needs to be done. Also, the toxins get into the bloodstream and hence put more pressure on the liver which has to detox them.

As a result now the kinesiologist researches states that , squatting toilet which be traditionally used in South-India will be better and best for toilet postures. And also they confirmed that the style of South-Indian toilets postures will gain more exercises to the rectum too.

Now they are strongly recommended the western people to follow South-Indian toilets..

Source:
Via Fb  (தமிழ் நியூஸ்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s